Utredningar

Vi möter ofta klienter som misslyckats i tidigare behandlingar och där placerade enheter har haft svårt att hitta rätt behandlingsform

Omvårdnadsutredning/Genomförandeplan/Vårdplan

Efter vårt ankomstsamtal startar våran Omvårdnadsutredning där vi försöker att hitta problem , resurser och behov i klientens vardag, dennes tankar, känslor och beteenden. Denna utredning skall vara klar inom 30 dagar och skall utmynna i en Genomförandeplan, som även ska utgå från kommunens- / landstingets Vårdplan.

Genom att snabbt hitta rätt bland olika insatser så ökar sannolikheten att alla klienten får en behandlingsform som är anpassad efter den enskilde individen. Detta i sin tur underlättar även för den placerade enheten som då kan sätta in mera anpassade insatser och därmed minska risken för kostsamma och långdragna åtgärder.

Neuropsykologisk/psykiatriska utredningar

Vi tillhandahåller även neuropsykiatriska och psykiatriska utredningar som sker av Leg. psykolog och Leg. psykiatriker som gör testning och diagnostik. Utredningen ger information om funktionshindret, koncentrationsstörningar, minnesproblem, bristande motivation, uppmärksamhetesstörningar och kognitiv förmåga. Detta gör att klienten och anhöriga får en fördjupad kunskap om funktionshindret och kan därmed få rätt behandling och habilitering. Detta gör även att LSS-handläggare, försäkringskassa, arbetsgivare och utbildningsenheter får möjlighet att ta del av utredningen.

Verksamhets/behandlings utvärderingar

Dessa utvärderingar sker kontinuerligt var tredje månad och verksamhetsutvärderingen baserar sig på sysselsättning, social färdighetsträning, fritid och motion, utbildning samt egna aktiviteter. Behandlingsutvärderningarna baserar sig på individual eller gruppbaserad terapi. Verksamheten använder sig av I-Doc i all journaldokumentation, evidensbaserade skattningsformulär, genomförandeplaner, omvårdnadsskattningar, utvärderingar och riskbedömningar.

Utslussningsutredning

Vi låter klienten få lära/träna sig på gamla samt nya färdigheter. Kommuner och landsting vill ofta se vilka behov som måste tillgodoses inför nästankommade boendet. Vi observerar och dkumenterar, det kan redovisas genom BO-24.

Kvalitetssäkring

-Personal

Änglahusets personal har erfordlig utbildning för verksamhetens samt får kontinuerlig handledning och vidareutbildning. Alla nyanställda får information om verksamheten, struktur, klienternas problematik, gemensamma värderingar som genomsyrar behandlingen och behandlingssätt. Behandlingshemmet tillämpar alltid en 6 månaders provanställning där den personliga lämpligheten bedöms i praktiken. Före anställning eller eventuell praktik skall utdrag ur brottregistret tas ut och lämnas till ansvarig.

-Behandling och vård

All behandling och vård sker efter vetenskap och beprövad erfaranhet.

-Skattningar

Alla skattningar sker efter vetenskap och beprövad erfarenhet.

-Dokumentation

I-DOC är ett viktigt hjälpmedel i vårat system för kvalitetssäkring då det hjälper oss att uppfylla tillsynsmyndigheterna (länsstyrelsen, socialstyrelsen, katrineholms kommuns socialtjänst, IVO och datainspektionen) krav när det gäller dokumentation, behandlingsplanering, uppföljning av resultat av verksamheten samt kvalitetsledning. Det finns rutiner för:

  • utvärdering
  • avvikelsehatering
  • klagomålshantering
  • riskanalyser
  • egenkontroll
  • handlingsplaner
  • policyer
  • m.m